Právne služby

Klientom poskytujeme kvalitné právne poradenstvo vrátane zastupovania v súdnych, správnych a rozhodcovských konaniach. Medzi najdôležitejšie oblasti špecializácie advokátskej kancelárie CONSULTUS patrí:

Právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície

Ťažiskovou oblasťou poskytovania právnych služieb advokátskou kanceláriou CONSULTUS je poskytovanie komplexného právneho poradenstva vo všetkých otázkach týkajúcich sa práva obchodných spoločností. Naše skúsenosti s korporačným právom sa pri tom neobmedzujú len na územie Slovenskej republiky, právne služby poskytujeme aj klientom podnikajúcim na území Českej republiky.

 

Advokátska kancelária CONSULTUS poskytuje klientom absolútny komfort spočívajúci v kompletnom právnom servise, počnúc založením obchodnej spoločnosti, cez poskytovanie poradenstva, prípravu stanov a interných dokumentov spoločnosti, vykonávanie akýchkoľvek zmien v existujúcej spoločnosti, až po prípadné ukončenie jej činnosti, vrátane likvidácie spoločnosti. Asistujeme pri realizácii zákonných povinností obchodných spoločností, od prípravy a organizovania valných zhromaždení a schôdzí ďalších orgánov spoločnosti až po ukladanie účtovných závierok, prípadne iných listín, do zbierky listín obchodného registra.

 

Poskytujeme tiež poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií, vrátane zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločností, prevodov obchodných podielov a akcií, predajov podnikov a predajov určených aktív. Služby advokátskej kancelárie CONSULTUS zahŕňajú poradenstvo pri celkovom štruktúrovaní a plánovaní transakcie, realizáciu detailného právneho auditu (due diligence), prípravu transakčných dokumentov, zastupovanie na rokovaniach a pri získavaní potrebných povolení a súhlasov a prípravu post - transakčných dokumentov.

Nehnuteľnosti a stavebné právo

Advokátska kancelária CONSULTUS poskytuje právne poradenstvo pri kúpe a predaji alebo akomkoľvek inom scudzení nehnuteľností, vrátane právneho poradenstva pri celkovom štruktúrovaní a plánovaní transakcie, vykonaní detailného právneho auditu (due diligence), pri hĺbkovej analýze právnych rizík a zodpovednostných vzťahov a pri príprave a vyjednávaní podmienok transakčnej dokumentácie. Zmluvy o prevodoch vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na požiadanie autorizujeme.


Advokátska kancelária CONSULTUS ďalej poskytuje právne služby súvisiace s výstavbou nehnuteľností, vrátane prípravy zmlúv o dielo, zmlúv o developmente, úverových zmlúv a zmlúv s architektmi a inými odbornými dodávateľmi. Portfólio našich právnych služieb tiež zahrnuje právne poradenstvo v procese EIA a pri získavaní územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí.

 

Poskytujeme tiež právne služby týkajúce sa prenájmu akýchkoľvek nehnuteľností, od priemyselných areálov, obchodných a kancelárskych priestorov, až po nájom pozemkov, bytov a rodinných domov.

Obchodné a občianske právo

Advokátska kancelária CONSULTUS poskytuje právne poradenstvo vo všetkých otázkach týkajúcich sa obchodného a občianskeho práva. Naše služby v tejto oblasti zahrnujú najmä: prípravu a pripomienkovanie zmlúv v oblasti obchodného a občianskeho práva, komplexné právne poradenstvo v oblasti obchodného a občianskeho záväzkového práva, zmenkového práva, rodinného práva a dedičského práva, riešenie právnych problémov spojených s vyporiadaním podielového a bezpodielového spoluvlastníctva, a poradenstvo týkajúce sa ochrany osobnosti a ochrany dobrého mena právnickej osoby.

Súdne a arbitrážne konania a vymáhanie pohľadávok

Optimálne riešenia s najvyššou efektivitou nákladov ponúkame aj v agende súdnych a rozhodcovských konaní.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že súdne spory a arbitráže sú časovo a finančne náročné, veľkú pozornosť venujeme právnemu poradenstvu v štádiu pred začatím konania, ktoré zahŕňa hĺbkovú analýzu skutkového stavu sporu a dostupných dôkazov, existujúcich právnych problémov a rizík, možných riešení, ďalšieho postupu a procesnej stratégie a celkovej časovej náročnosti. Dôkladne analyzujeme možnosti mimosúdneho urovnania sporu a zastupujeme klientov v mimosúdnych rokovaniach.

 

Advokátska kancelária CONSULTUS zastupuje klientov v súdnych, správnych a rozhodcovských konaniach. Naše portfólio služieb zahŕňa aj zabezpečenie výkonu súdnych rozhodnutí a iných exekučných titulov, ako aj nálezov vnútroštátnych a medzinárodných rozhodcovských súdov.


V oblasti vymáhania pohľadávok poskytujeme najmä nasledujúce služby:

 

 • kompletná správa a vymáhanie pohľadávok,
 • právne analýzy v oblasti uplatňovania a vymáhania pohľadávok,
 • spisovanie listín o právnych úkonoch týkajúcich sa pohľadávok,
 • právne audity (due diligence) pohľadávok.
Pracovné právo

Advokátska kancelária CONSULTUS poskytuje kvalitné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva, a to pri príprave pracovných a manažérskych zmlúv, interných predpisov, pri zmene a ukončovaní pracovného pomeru a hromadnom prepúšťaní, pri leasingu pracovnej sily, prideľovaní a presune zamestnancov a v procese kolektívneho vyjednávania.


Špecializujeme sa na prípravu právnych stanovísk týkajúcich sa zodpovednostných vzťahov v pracovnoprávnych súvislostiach a dodržiavania zákazu diskriminácie na pracovisku.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Advokátska kancelária CONSULTUS poskytuje právne služby v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií, a to najmä:

 

 • zastupovanie veriteľov a dlžníkov v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizácii,
 • príprava podkladov pre reštrukturalizáciu spoločností,
 • zastupovanie subjektov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach vo vzťahu k súdom, správcom a veriteľom,
 • zastupovanie veriteľov pri uplatňovaní pohľadávok a iných práv v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní voči úpadcovi a súdu,
 • prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch,
 • vypracúvanie právnej dokumentácie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní a v konaní o oddlžení,
 • vypracúvanie právnych stanovísk v oblasti konkurzného práva a reštrukturalizácií.
Bankovníctvo a finančné právo

Advokátska kancelária CONSULTUS poskytuje klientom poradenstvo pri úverových transakciách, financovaní obchodných zámerov a zamýšľaných transakcií, poradenstvo ohľadom výberu optimálnych zabezpečovacích mechanizmov a záruk. V neposlednom rade pripravujeme, resp. pripomienkujeme súvisiacu zmluvnú dokumentáciu. Klientom tiež radíme vo všetkých otázkach týkajúcich sa zmeniek.

 

Naše služby v tejto oblasti zahrnujú:

 

 • právne poradenstvo v oblasti úverových transakcií, finančných reštrukturalizácií a reorganizácií,
 • príprava alebo právna analýza bankových nástrojov a záruk (akreditívy a zmenky, zabezpečovacie nástroje, poistné zmluvy a podmienky), 
 • príprava alebo právna analýza súvisiacej zmluvnej dokumentácie,
 • poradenstvo pri štruktúrovaní finančného zámeru, prípravu a vedenie rokovaní o transakčnej dokumentácii.