Blog

Advokátska kancelária CONSULTUS Vám prostredníctvom svojho blogu prináša užitočné informácie z oblasti práva, a to najmä príspevky týkajúce sa zmien právnych predpisov, pripravovanej legislatívy a významnej judikatúry.

Novela Obchodného zákonníka

11.09.2013

Vláda Slovenskej republiky dňa 03.07.2013 schválila novelu Obchodného zákonníka, ktorá reflektuje na schválený Akčný plán boja proti daňovým podvodom.

 

Podstatou novely je sprísnenie podmienok zakladania obchodných spoločností (najmä s.r.o.), a to tak, že peňažné vklady do základného imania pri zakladaní spoločností bude potrebné zložiť na osobitný samostatný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky. V súčasnosti často využívané splatenie peňažného vkladu alebo jeho časti v hotovosti k rukám správcu vkladu už viac nebude možné. Zmenou zákona sa sleduje zamedzenie fiktívneho splácania peňažných vkladov spoločníkov.

 

Ambíciou zákonodarcu je podľa dôvodovej správy sťaženie špekulatívneho zakladania obchodných spoločností, boj proti fiktívnej tvorbe kapitálu v obchodných spoločnostiach a ochrana veriteľov pred platobnou nedisciplinovanosťou v obchodných vzťahoch.
 
Podľa návrhu zákona nebude zásadne možné s peňažnými prostriedkami určenými na splatenie vkladov do základného imania nakladať pred vznikom spoločnosti. Pred zápisom do obchodného registra sa tieto peňažné prostriedky budú môcť použiť len na presne stanovené účely, ako je napríklad platenie nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti.

 

Účinnosť pripravovanej novely Obchodného zákonníka má byť po jej schválení NR SR 1. decembra 2013. Zakladatelia spoločnosti založenej pred 1. decembrom 2013, ktorí podajú návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra najneskôr dňa 28. februára 2014, nebudú musieť splácať peňažné vklady na osobitný bankový účet a budú sa riadiť Obchodným zákonníkom platným do účinnosti navrhovanej novely.